Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101403 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1 T 6
101400 CÀLCUL I ESTADÍSTICA T 7,5
101402 FÍSICA T 9
101409 INFORMÀTICA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101405 MATERIALS 1 T 7,5
101404 EXPRESSIÓ GRÀFICA 2 T 6
101406 INSTAL·LACIONS 1 T 6
101401 ÀLGEBRA LINEAL T 6
101414 HISTÒRIA DE LA CONSTRUCCIÓ B 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101412 MATERIALS 2 B 9
101410 EXPRESSIÓ GRÀFICA 3 B 6
101422 EQUIPS D'OBRA, INSTAL·LACIONS I MITJANS AUXILIARS B 6
101419 INSTAL·LACIONS 2 B 6
101416 ESTRUCTURES 1 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101417 ESTRUCTURES 2 B 6
101408 LEGISLACIÓ I GESTIÓ URBANÍSTICA T 7,5
101413 SISTEMES I TIPOLOGIES DE LA CONSTRUCCCIÓ B 6
101407 ECONOMIA I EMPRESA T 7,5
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101424 CONTROL DE QUALITAT I NORMATIVA B 6
101411 TOPOGRAFIA I REPLANTEJAMENTS B 6
101421 PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ I CONTROL B 6
101425 PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS B 6
101418 ESTRUCTURES 3 B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101423 SEGURETAT I SALUT B 9
101426 PERITATGES I VALORACIONS B 6
101420 ORGANITZACIÓ D'OBRES B 6
101415 PATOLOGIA I DIAGNOSI B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101420 ORGANITZACIÓ D'OBRES B 6
101421 PLANIFICACIÓ, PROGRAMACIÓ I CONTROL B 6
101425 PRESSUPOSTOS I AMIDAMENTS B 6
101423 SEGURETAT I SALUT B 9
101426 PERITATGES I VALORACIONS B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101448 DISSENY D'INTERIORS 2 O 6
101432 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE II O 6
101438 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
101433 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE III O 6
101447 DISSENY D'INTERIORS 1 O 6
101449 DISSENY D'INTERIORS 3 O 6
101431 CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE I O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101438 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
101427 OFICINA TÈCNICA B 9
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101438 PRÀCTIQUES TUTELADES EN EMPRESA B 15
101435 MOBILITAT 1 O 6
101439 TREBALL DE FI DE GRAU B 15
101437 MOBILITAT 3 O 6
101436 MOBILITAT 2 O 6
101446 PROJECTES EN EMPRESA III O 6
101445 PROJECTES EN EMPRESA II O 6
101444 PROJECTES EN EMPRESA I O 6