Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Objectius i competències

Objectius formatius

Els objectius del títol de grau defineixen un camp de treball ampli i divers en el marc de l’enginyeria civil i de l’obra pública. La seva activitat està orientada cap a la projecció, l'execució i el control de la construcció de l'obra; per tant, és freqüent trobar el professional en edificació tant a l’empresa constructora com a la consultora. Les tasques de seguiment, manteniment i conservació de l’obra ja realitzada també formen part de l’actuació d’aquest professional. Aquesta tasca sovint és duta a terme des de les administracions: central, autonòmica i local.

Objectius generals. Formar professionals capaços de:

  • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
  • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
  • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
  • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
  • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
  • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
  • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
  • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Per obtenir el títol de grau s'assoliran un conjunt de competències associades a cadascuna de les assignatures del Pla d'Estudis. Taula de Competències