Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Curs acadèmic

Crèdits ECTS

240 ECTS, 4 anys

Centre que l'imparteix

Escola Politècnica Superior

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet / Temps parcial

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català, Castellà, Anglès

Places

30

Coordinació

Julià Coma Arpón eps.coordgate@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Recursos i Serveis
Recursos i Serveis
Recursos i Serveis
Qualitat
Qualitat
Qualitat
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Borsa de Treball UdL
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Consell Estudiantat
Formació Dual
Formació Dual
Formació Dual

Presentació del Grau

L’arquitecte tècnic ha de donar resposta a la funció central de la seva professió, la direcció d'execució d'obra, assegurant la qualitat, la seguretat i la salut a la feina, disposat a estar a peu d’obra gestionant tots els processos relacionats amb la seva execució, amb una marcada visió de gestor de projectes i pressupostos. Per tant, s’ha plantejat una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries. Matèries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc.

 

Per què has d'estudiar aquest grau a l'EPS?

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.). A més, al llarg dels estudis es realitzen nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i s'organitzen de forma habitual xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Com a punt singular, el pla d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS inclou la realització de pràctiques obligatòries en una de les empreses amb les quals té conveni l'escola. A 4t curs, els estudiants tenen l'opció de realitzar una estada a VIA University College (Dinamarca) obtenint d'aquesta manera la doble titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Així mateix també es disposa de la possibilitat de cursar un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu). Aquesta proposta docent es concreta en la configuració d’un itinerari formatiu a través del qual un estudiant del Grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL podrà incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol, el Grau en Arquitectura.

Per instrumentar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, el qual està organitzat de forma presencial, l'Escola Politècnica Superior ofereix:

 • Convalidacions de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Aquí podeu consultar les Convalidacions de segons el cicle formatiu que correspongui.
 • Grups reduïts que faciliten l’i ntercanvi amb el professorat i un seguiment més acurat del treball realitzat per l’estudiant.
 • Avaluació continuada.
 • Qualificació curricular en bloc de les assignatures corresponents a un mateix curs acadèmic
 • Tutories individualitzades. A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. Dins el programa Néstor de tutories s’estableixen mecanismes d’atenció a l’estudiant.
 • Incorporació de metodologies actives com la tecnologia BIM (Building Information Modeling) o la Realitat Virtual/Augmentada.
 • Pràctiques tutelades en empreses obligatòries que permeten afavorir la inserció laboral dels titulats (105 ofertes anuals de pràctiques). La possibilitat de realitzar aquestes pràctiques en l'àmbit internacional.
 • Treball Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. La possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

Sortides professionals

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació de l'Escola Politècnica Superior, segons dades de la darrera enquesta publicada sobre inserció laboral a Catalunya de l'AQU, Informe laboral 2023 dels graduats i graduades aconsegueixen una INSERCIÓ LABORAL del 96%

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut el títol és la d'Arquitecte/a tècnic/a (ORDEN ECI/3855/2007).

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació gaudeixen d'un camp de treball ampli i divers en el marc de l’enginyeria civil i de l’obra pública. La seva activitat està orientada cap a la projecció, l'execució i el control de la construcció de l'obra; per tant, és freqüent trobar el professional en edificació tant a l’empresa constructora com a la consultora. Les tasques de seguiment, manteniment i conservació de l’obra ja realitzada també formen part de l’actuació d’aquest professional. Aquesta tasca sovint és duta a terme des de les administracions: central, autonòmica i local.

Els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació són professionals capaços de:

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral.
 • Activitats tècniques de càlcul, valoracions, aixecaments de plànols en solars i edificis, etc.
 • Redacció de projectes tècnics en el marc de les seves competències (rehabilitació, etc.).
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i la qualitat en l'edificació.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis.
 • Assessorar tècnicament en la fabricació de materials i elements per la construcció d 'edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt.

Doble titulació Internacional

Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering

Silesian_University_of_Technology_Logo

El Doble Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de les dues universitats (EPS - Universitat de Lleida i Silesian University of Technology)  d’assolir aquesta segona titulació reforçant i complementant el seu perfil acadèmic i professional del món de l’Enginyeria Civil (per als estudiants de la UdL que vagin a Polònia) capacitant-los per a afrontar amb majors garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, així també com consolidar l’anglès que es transforma en llengua d’ús diari tant en la seva vida quotidiana com acadèmica.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, no és fins al 3er curs del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació que els estudiants poden accedir a cursar aquesta doble titulació (i acreditar el nivell B2 d’anglès necessari), que ofereix l’oportunitat d’estudiar com a mínim un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució.

La Universitat Tecnològica de Silèsia és la universitat tècnica més antiga d'Alta Silèsia i una de les majors del país. Es va fundar en 1945 com a centre científic i educatiu de la zona més industrialitzada de Polònia i una de les més industrialitzades d'Europa. Durant més de 75 anys ha estat una important institució de la vida pública. Exerceix un important paper cultural i de formació d'opinió a la regió.

La missió de la Universitat Tecnològica de Silèsia, com a prestigiosa universitat tècnica europea, és dur a terme treballs innovadors de recerca científica i desenvolupament, així com formar personal altament qualificat en benefici de la societat i l'economia basades en el coneixement, i influir activament en el desenvolupament de la regió i les comunitats locals. La universitat, a través de la millora contínua dels processos i l'organització, és un lloc acollidor i obert per al treball i el desenvolupament de la comunitat acadèmica.

Tronc comú interuniversitari. Grau en Arquitectura

Aquesta proposta docent es concreta en la configuració d’un itinerari formatiu a través del qual un estudiant del Grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL podrà incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol.

Per fer-ho possible s’ha establert un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu) per aquells estudiants que ho vulguin desenvolupar, a partir del qual es convalidaran fins a 166 ECTS de la titulació d’Arquitectura de la URV amb assignatures superades del grau d’Arquitectura Tècnica de la UdL i que s’inclouen en el tronc comú, quedant pendent de cursar del grau d’Arquitectura de la URV un total de 134 ECTS d’assignatures i 30 ECTS del treball de fi de grau. Això suposa que un estudiant que hagi cursat Arquitectura Tècnica a la UdL i realitzi aquest itinerari formatiu podrà assolir el títol d’Arquitectura de la URV en, com a mínim, dos anys i mig.

Professionalment estem davant d’una aposta innovadora i potent, que garanteix millors capacitats d’ocupabilitat pels estudiants. En aquest sentit, hem de recordar que a l’actualitat els arquitectes i arquitectes tècnics intervenen en el mateix procés: el procés constructiu d’edificis i d’altres equipaments i infraestructures urbanes. Concretament, l’arquitecte tècnic se’l forma per “dirigir l’execució” l’edifici o de la construcció, així com el seu “manteniment i rehabilitació” posteriors, mentre que l’arquitecte ha estat format fonamentalment per “dissenyar” i “projectar” l’edifici o la construcció, tot i que també té plenes atribucions en la direcció del procés constructiu.

Descobreix el grau en 3 minuts